Według kodeksu  wykroczeń, ten kto prowadzi pojazd na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie mając przy sobie wymaganych dokumentów (prawa jazdy), podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

W praktyce, jeśli kierujący zostanie zatrzymany przez policję bez wymaganego dokumentu, zostanie ukarany mandatem w wysokości wskazanej w taryfikatorze mandatów lub pouczony. Według taryfikatora mandatowego, kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów grozi mandatem w wysokości 50 zł za brak każdego z wymaganych prawem dokumentów, nie więcej niż 250 zł.

Sytuacja wygląda inaczej, gdy kierowca prowadzi pojazd silnikowy, nie mając w ogóle do tego uprawnień. Według taryfikatora mandat wyniesie 500 zł, a w przypadku braku uprawnienia wymaganego dla danego rodzaju pojazdu 300 zł.

Przy czym jeśli sprawa zostanie skierowana do sądu zatrzymanemu grozić będzie grzywna. Kara grzywny, zgodnie z artykułem z Kodeksu wykroczeń, jest dosyć surowa.

Grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5 tys. zł, chyba że ustawa  stanowi inaczej.

Kierujący bez uprawnień musi się również liczyć z usunięciem pojazdu z drogi na koszt właściciela. Nie ma jednak konieczności holowania jeśli w pojeździe znajduje się osoba posiadająca uprawnienia i której można przekazać pojazd.

Z poważniejszymi konsekwencjami musi się liczyć osoba, w stosunku do której wcześniej została wydana decyzja o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. Czyn ten stanowi przestępstwo, za które grozi kara pozbawienia wolności do lat 2.

Podobnie ukarany zostanie kierowca, który popełnił wcześniej wykroczenie i przestępstwo, za które orzeczony został zakaz prowadzenia pojazdów do tego zakazu się nie zastosował. To przestępstwo zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności.